Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги по обособени позиции

24.07.2015 14:15:00

Предоставяне на далекосъобщителни услуги по обособени позиции:Обособена позиция № 1: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие; Обособена позиция № 2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.

Основен ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа Брегово

22.06.2015 11:25:00

Основен ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа Брегово 9043018

Закупуване на аудио-визуално оборудване 9039191

24.02.2015 15:22:00

„Закупуване на аудио-визуално оборудване и специализирани компютърни системи, предназначени за обществено ползване с възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация, управлявани чрез допир до екрана” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване на аудио-визуално оборудване Обособена позиция 2:Закупуване специализирани компютърни системи, в изпълнение на проект „Изграждане на Посетителски център за експониране на културно-историческото наследство и природните забележителности на община Брегово с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии”, по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, финансиран с Договор № 05/313/00149 от 03.04.2013 г. от Държавен фонд "Земеделие".

Повишаване на ефективността на служителите в Община Брегово

10.10.2014 14:50:31

Повишаване на ефективността на служителите в Община Брегово”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14