Предварителни обявления

Предварителните обявления се публикуват в Профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП. Задължение­то за вписване, респективно публикуване на предварително обявление, възниква при кумулативно наличие на няколко предпоставки - обект и стойност на обществената поръчка и желание на Възложителя да използва съкратени· срокове за из­пращане на обявлението за обществена поръчка до АОП за вписване в РОП.