Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Брегово по 11 обособени позиции

01.01.1970 02:00:00

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Брегово по 11 обособени позиции

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Брегово по 11 обособени позиции

01.01.1970 02:00:00

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Брегово по 11 обособени позиции

Решение за откриване

01.01.1970 02:00:00

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Брегово по 11 обособени позиции

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Брегово по 11 обособени позиции

01.01.1970 02:00:00

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения при община Брегово по 11 обособени позиции

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

01.01.1970 02:00:00

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

01.01.1970 02:00:00

Протокол №1 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Решения на възложителите за завършване на процедурите

01.01.1970 02:00:00

Решение №01/02.10.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка