Доставка чрез покупка на течни горива 00279-2015-0002

Обявление

01.01.1970 02:00:00

Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на община Брегово

Решение за откриване

01.01.1970 02:00:00

Процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет: Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Брегово

Документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

01.01.1970 02:00:00

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

01.01.1970 02:00:00

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

01.01.1970 02:00:00

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

01.01.1970 02:00:00

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка