Осъществяване на услуги на територията на Община Брегово - сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на зелените площи 00279-2016-0003

Обявление

01.01.1970 02:00:00

Осъществяване на услуги на територията на община Брегово в две обособени позиции - Сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на зелени площи

Решение за откриване

01.01.1970 02:00:00

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане на зелените площи

Документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и озеленяване на зелените площи

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

01.01.1970 02:00:00

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

01.01.1970 02:00:00

Осъществяване на услуги на територията на Община Брегово