Осъществяване на услуги на територията на Община Брегово - сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на зелените площи 00279-2016-0003

Договори и споразумения

01.01.1970 02:00:00

Осъществяване на услуги на територията на община Брегово в две обособени позиции

Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях

01.01.1970 02:00:00

Тази rpyпa документи обхваща договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях. Съгласно предоставената по чл. 45а, ал. 1 от ЗОП правна възможност участникът, определен за изпълнител, може да сключи договор за подизпълнение с подизпълнител, посо­чен в офертата.

Информация за плащанията

01.01.1970 02:00:00

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.

Документи по приключване

01.01.1970 02:00:00

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

01.01.1970 02:00:00

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и озеленяване на зелените площи